اسناد برنامه و بودجه کشور

مجموعه قوانين بودجه، برنامه و ساير قوانين و مصوبات در اسناد تاريخي

1 مجموعه قوانين بودجه، برنامه و ساير قوانين و مصوبات مربوط جلد اول

مجموعه قوانين بودجه، برنامه و ساير قوانين و مصوبات مربوط جلد دوم

مجموعه قوانين بودجه، برنامه و ساير قوانين و مصوبات مربوط جلد سوم

مجموعه قوانين بودجه، برنامه و ساير قوانين و مصوبات

نظام بودجه ريزي

گنج شايگان جمال زاده(1)

پژوهش هاي بودجه ريزي

پژوهش هاي بودجه ريزي_2

 

قوانين برنامه توسعه پیش از انقلاب اسلامی ایران

برنامه اول توسعه (1328-1334)

برنامه دوم توسعه (1335-1341)

برنامه سوم توسعه (1342-1346)

برنامه چهارم توسعه (1347-1351)

برنامه پنجم توسعه (1352-1356)

 

 

قوانين برنامه توسعه پس از انقلاب اسلامی ایران

برنامه اول توسعه

برنامه دوم توسعه

برنامه سوم توسعه

برنامه چهارم توسعه

برنامه پنجم توسعه

برنامه ششم توسعه

 

قوانين بودجه سنواتي

قانون بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور

قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور

قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور

قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور

قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور

قانون بودجه سال 1401 کل کشور

قانون بودجه سال 1402 کل کشور

قوانين بودجه ماقبل سال 1396

1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 Ghanon bodje 92-p2 Ghanon bodje 92-p3تاریخ تاسیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری به ابتدای مرداد ماه سال 1397 "ه ش" باز می گردد. این مرکز پژوهشی پس از دوران تاسیس و استقرار، اکنون به عنوان یک نهاد مستقل علمی ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مرحله ی تثبیت ماموریت های خود قرار دارد و در این دوره تلاش کرده است با ساختاری چابک و منعطف به عنوان مرکز تخصصی با مطالعه بر دو کارویژه "توسعه و آینده نگری ایران اسلامی" با مشارکت نهاد های علمی کشور به عنوان مشاور علمی و امین دولت جمهوری اسلامی ایران در تمامی سطوح عمل نماید.